1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska Instytucja Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo pod nr 11, zwana dalej również OW; OW prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. IOD Opery Wrocławskiej jest Monika Mora (iod@opera.wroclaw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w programie oraz przesyłania informacji związanych z działalnością Opery Wrocławskiej na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy (do 24.05.2018) / art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (od 25.05.2018r.) - ze względu na konieczność prowadzenia marketingu własnych produktów i usług na rzecz widzów OW.

4. Pani/Pana dane osobowe po wyrażeniu osobnej zgody będą udostępniane na nośnikach multimedialnych w przestrzeni OW, materiałach drukowanych, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej OW.

5. Opera Wrocławska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do osób, podmiotów i państw trzecich,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizowania Programu,

7. posiada Pani/Pan prawo żądania od Opery Wrocławskiej sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w innych niż podane wyżej celach lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018r.).

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe z formularza będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do uczestniczenia w programie oraz przesyłania informacji związanych z działalnością Opery Wrocławskiej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, z zachowaniem postanowień Ustawy dotyczących gwarancji wglądu do danych, poprawiania danych i ochrony przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu produktów i usług OW.